O nás

Motto naší mateřské školy:

 

… jsme přesvědčeni,

že škola nemá být jen místem pro získávání vědomostí a návyků,

ale místem pohody, laskavosti, radosti, důvěry

 

a společné tvořivé práce dětí i dospělých...

 

     Mateřská škola Partyzánská je pětitřídní, pavilónového typu, postavena ve vzrostlé zahradě na počátku 80. let. Je umístěna ve středu města a od hlavních průtahových cest městem je oddělena zástavbou činžovních domů, které ji chrání od hluku i prašnosti.

     Škola má kapacitu 124 dětí v pěti smíšených třídách převážně od 3 do 6 let věku dítěte. Její součástí je vlastní kuchyně a dopravní hřiště. Je školou rodinného typu.

     Koncepce výchovné a vzdělávací činnosti je dána školním vzdělávacím programem, na který navazují třídní vzdělávací programy, zaměřené na zdravý životní styl a utváření mravních vlastností dítěte uplatňovaných v cílené hře, tvořivé dramatice prolínané rozumovou, výtvarnou, pracovní a hudebně-pohybovou aktivitou, vedoucí ke kompetencím na vstup do základní školy. Upřednostňuje opravdový rozvoj osobnosti dítěte a klade důraz na jeho individualitu a věkové zvláštnosti.

     Náš školní vzdělávací program vychází z hlavního motta MŠ Partyzánská, včetně odloučených pracovišť na ulici Květná a Aloise Krále, Hanačka. Hlavní myšlenkou je zaměření se na vzájemné mezilidské vztahy a vzájemnou spolupráci. V oblasti vlastní realizace vzdělávání vzhledem k dětem vytvořit takové podmínky, aby se děti v mateřské škole cítily dobře, mohly rozvíjet a naplňovat stanovené kompetence dle svých individuálních možností a schopností. Předškolním dětem pak vytvořit takové podmínky, aby mohly prostřednictvím přiměřeného obsahu, metod a forem práce získávat kompetence budoucího školáka.

 

… jsme přesvědčeni,

že zdraví je hodnota a je jedním z předpokladů plného života člověka,

zdraví je komplexní, jeho složky – tělesná, duševní, sociální, mravní –

 

jsou propojené a neoddělitelné …